บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม Train the Trainner

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนา Soft Skills
ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม Train the Trainner

 

        วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 นายกิตติภพ  รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
 อาจารย์กรกรต  เจริญผล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายหยาดเพชร  พลอยดีเลิศ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม Train the Trainner ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์มิราเคิล คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

        สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์กานต์ หงษ์ทอง นักออกแบบและที่ปรึกษาการสื่อสาร ดร.นงรัตน์ อิสโร ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และคณะวิทยากร มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Storytelling ซึ่งนับเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวอักษร รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ
เพื่อดึงดูดความสนใจ กระตุ้นอารมณ์และสร้างความผูกพันธ์กับผู้รับสาร โดยเป้าหมายหลักของ Storytelling
คือการสื่อสารข้อมูล ข้อคิด ประสบการณ์หรือความบันเทิงให้ผู้รับสารจดจำ เข้าใจและเกิดการมีส่วนร่วม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี