อบรมการพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมต่อการทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 2

อบรมการพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมต่อการทำงานในสถานประกอบการ
รุ่นที่ 2

            วันที่ 25 มีนาคม 2567 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมต่อการทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 2 ให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ โดยมีทีมวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรม  ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับการฝึกฝนด้านบุคลิกภาพ การแต่งกายที่ถูกต้องตามกาลเทศะ การวางตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ตนเอง

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี