คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

            วันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ในกิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรด้านการสาธารณสุขและการพยาบาลสำหรับสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ

            โอกาสนี้ นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของทั้งสองมหาวิทยาลัยแล้ว คณะศึกษาดูงานยังได้เข้าชมศูนย์ SIRCOP และคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี