คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรม Digital Literacy รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (แบบออนไลน์)

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรม Digital Literacy รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (แบบออนไลน์)

         

        วันที่ 26 มีนาคม 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม Digital Literacy รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาพลศึกษา เพื่อปลูกฝังและพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนให้การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียน การติดต่อสื่อสารหรือการทำงานต่าง ๆ อย่างรู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี