การประชุมสัมมนา “การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ”

การประชุมสัมมนา “การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ”

         รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคลัสเตอร์ครู เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่องเรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2567 ตามประกาศคุรุสภา จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี แย้มกสิกร เลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี