คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ปริญญาโท) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต(ปริญญาโท) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

        27 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตเมื่อวันที่ รวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ปริญญาโท) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ในรูปแบบการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) ณ ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน
OBE ตามข้อมูลเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสัมภาษณ์ ดังนี้ 

      – รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

     – ดร.อุษา กองธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน (ร.ร.บ้านแหลมวิทยา) 

     – ดร.พจนา ดอกตาลยงค์ ผู้ชำนาญ (สสวท.) 

     – คุณอมรรัตน์ คันชั่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ (สพป.เพชรบุรีเขต 2) 

     – คุณสุทธิกานต์ เลขาณุการ ครู ชำนาญการพิเศษ (ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี) 

     – คุณศักดา จันทร์กลั่น ครู ชำนาญการพิเศษ (ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี) 

    – คุณเมธา ขันเงิน ครู ชำนาญการ (ร.ร.บ้านลาดวิทยา) 

    – คุณพัชรี เพชรพูล ครู ชีววิทยา (ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี) 

       โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ทั้งสิ้น 5 ประเด็น 1) ความรู้ (Knowledge) 2) ทักษะ (Skills) 3) จริยธรรม (Ethics) 4) คุณลักษณะบุคคล (Characteristics) 5) วิธีการจัดการเรียนการสอน 

         ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอขอบพระคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่าน ที่ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป