สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณะทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่หนองพลับ-กลัดหลวง พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรในท้องถิ่น

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณะทำงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ลงพื้นที่หนองพลับ-กลัดหลวง พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรในท้องถิ่น

       วันที่ 27 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จากคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ลงพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 สหกรณ์ในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรในท้องถิ่น” ให้กับสมาชิกกลุ่มในโครงการฯ เพื่อผลิตและแปรรูปชาสมุนไพรในท้องถิ่น ได้แก่ ชารางจืดและชาเลือดงามที่ทำมาจากฝางและใบเตย ส่งผลให้เกิดการสร้างสัมมาชีพให้กับชุมชน และสามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมที่มีการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ได้  

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี