การประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567

การประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567

           วันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมรามาการ์แด้นส์ กรุงเทพมหานคร อาจารย์เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวธิดา สุกสี รักาการหัวหน้างานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567 กลุ่มสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  

        ภายในการประชุมนอกจากจะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภาพรวมการดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้ว ยังมีการเสริมความรู้ใหม่ในเรื่องการสร้าง EWorkforce Ecosystem Platform แพลตฟอร์มอัจฉริยะในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย ตลอดจนการแนะนำระบบจัดเก็บข้อมูลการทำจิตสาธารณะเพื่อสังคมสำหรับผู้กู้ยืม เป็นต้น  

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี