คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมออกบูธในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ร่วมออกบูธในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

        วันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ วัดนาพรม ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยอาจารย์ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ร่วมออกบูธในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
 

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ และเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

    โอกาสนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมออกบูธให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของเกษตรกรในพื้นที่  

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี