คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

        วันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ จัดการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการหลัก 6 เพื่อผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ตามสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ยกระดับคุณภาพและสมรรถนะของบัณฑิตและกำลังคนให้พร้อมทำงาน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้นักศึกษาปัจจุบัน และอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเทคโนโยีสารสนเทศ 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี