กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ด้วย Coding

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ด้วย Coding

          รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และอาจารย์ ดร.อพัชชา ช้างขวัญยืน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ด้วย Coding ให้แก่คณะครูแกนนำในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 และเขต 2 ได้แก่ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 โรงเรียนบ้านหนองเสือ โรงเรียนบ้านห้วยมงคล และโรงเรียนบ้านทับใต้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

        โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาในยุคหลังโควิด ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ส่งเสริมการแก้ปัญหาในยุคหลังโควิดได้ ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถสร้างแบบจำลองการแก้ปัญหาจาก Coding ด้วยกระบวนการ PBL  

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี