คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ตามระบบการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ PEER EVALUATION จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

         คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์  รักษาราชการแทน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พร้อมด้วย อ.ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข (ประธานศูนย์ SIRCOP) อาจารย์ ดร.ประกายรัตน์ ทุนิจ, อาจารย์ภาสิต ศิริเทศ ,อาจารย์สิชล ทองมา และนางสาวสิริรัตน์ โพธิชีพันธ์  รับโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ตามระบบตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ PEER EVALUATION จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 3 ห้องปฏิบัติการ (1. ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  2. ห้องปฏิบัติการ Syndaver  และ 3. ห้องปฏิบัติการพยาบาลวิกฤต) ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยการประสานงานร่วมกันกับสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผศ.ดร.สุทธิดา กรรณสูตร ,นางสาวชนิดา ศรีสาคร และนางปริศนา พันธุ์งาม 

       การดำเนินงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ในระยะแรก หัวหน้าห้องปฏิบัติการ   ต้องดำเนินการผ่านระบบ ESPReL Checklist โดย สถาบันวิจัย ฯ จะเป็นทีมพี่เลี้ยงให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอชื่อห้องปฏิบัติการที่พร้อมเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ PEER EVALUATION (หมายถึง การยอมรับร่วมกันระหว่างกลุ่มห้องปฏิบัติปลอดภัยในระดับประเทศ) ให้แก่คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ PEER EVALUATION ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่า ห้องปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ทั้ง 3 ห้องปฏิบัติการ ได้รับคะแนน 700 เต็ม ทุกองค์ประกอบ ซึ่งในระยะต่อไป สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะขับเคลื่อนให้ห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าสู่กระบวนการตรวจรับรอง Peer Evaluation เพื่อนำไปสู่การสร้างความตระหนักด้านการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย และสร้างความพร้อมให้แก่นักวิจัยในการเชื่อมโยงการดำเนินการจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกับระบบการจัดสรรทุนของแหล่งทุนวิจัย 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี