นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ลงพื้นที่พัฒนาจิตอาสาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ลงพื้นที่พัฒนาจิตอาสาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

         วันที่ 1 เมษายน 2567 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล ู้ช่วยคณบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ อาจารย์ไพรัช มณีโชติ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนายอัศวิน ไชยภูมิสกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นำนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 28 ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทำกิจกรรมพัฒนาจิตอาสาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น หลังได้รับการประสานงานจากชุมชนท่าจีนที่มีความประสงค์ให้สาขาวิชาการบริหารการศึกษาช่วยในการศึกษา รวบรวมข้อมูลเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนและวัดในพื้นที่ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจัดทำทะเบียนผ้าห่อคัมภีร์โบราณของวัดใหญ่จอมปราสาท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี