คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้สะเต็มของครูทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้สะเต็มของครูทยาศาสตร์

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาการเรียนรู้สะเต็มของครูจังหวัดเพชรบุรี ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้สะเต็มศึกษานอกห้องเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ  บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน เป็นประธานในการเปิดโครงการ 

      ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน รองหัวหน้าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ STEM literacy รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบ outdoor -STEM ร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการบรรยายให้ความรู้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในสังกัดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี