สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จัดปัจฉิมนิเทศและถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการการแพทย์แผนไทยผ่านต้นแบบวิชาชีพ

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จัดปัจฉิมนิเทศและถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการการแพทย์แผนไทยผ่านต้นแบบวิชาชีพ

   วันที่ 1 เมษายน 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และถ่ายทอดประสบการณ์โดยผู้ประกอบการการแพทย์แผนไทย ผ่านต้นแบบวิชาชีพ และการเสริมสร้างการรับรู้จากประสบการณ์โดยตรง ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นประธานในการเปิดโครงการ  

           โดยมีเป้าหมายในการแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพหลังสำเร็จการศึกษา และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในสายงานการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยประยุกต์ดลทิพา มณีใส แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ หัวหน้างานการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี มาบรรยายในหัวข้อสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน และบุคลิกภาพในงานแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยสารีณี เจ๊ะและ ผู้ประกอบการ เรือนธาราคลินิกการแพทย์แผนไทย บรรยายในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการมาให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงปัญหาเบื้องต้นที่ต้องเตรียมตัวเมื่อเข้าปฏิบัติงาน เกิดความรู้ความเข้าใจถึงการทำงานในสายวิชาชีพแพทย์แผนไทย สามารถปฏิบัติงานในสายงานที่ตนเองคาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี