คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขยายผลผลการวิจัยบริหารจัดการขยะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการขยายผลผลการวิจัยบริหารจัดการขยะ

      วันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องพริบพรีศรีราชภัฏ ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร ให้การต้อนรับนายประเสริฐ สุภัครพงษ์กุล ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ในโอกาสเข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือขยายผลการวิจัยบริหารจัดการขยะเพื่อนำไปสู่การจัดการขยะต้นทางและการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี 

         รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า “การลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามและองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ที่ได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการขยะ โดยมีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นศูนย์กลางสนับสนุนข้อมูล ความรู้ นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งในปี 2565 – 2566 ได้มีการขยายผลการวิจัยดังกล่าวไปสู่หลายพื้นที่ทั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนและองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในแต่ละพื้นที่ประสบความสำเร็จ สามารถลดปริมาณขยะในชุมชนได้ ในปี 2567 จึงได้มีการขยายผลไปยังชุมชนอื่น เพื่อลดปริมาณขยะด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี