กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “รู้รักษ์ทะเล รู้รักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ”

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “รู้รักษ์ทะเล รู้รักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ”

          วันที่ 2 เมษายน 2567 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม รู้รักษ์ทะเล รู้รักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ ธนาคารปูม้าหาดเจ้าสำราญ-แหลมผักเบี้ย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดำเนินงานภายใต้กิจกรรม การเก็บรวบรวมการฝากแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง ไข่สัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ และจำนวนลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะฟักและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติของธนาคารปูม้า จังหวัดเพชรบุรี  

        โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ กรรมการและเลขานุการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่สนับสนุนในการรวมพลังคนในชุมชนเพื่อทำประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ประกอบด้วย  

  1. ธนาคารปูม้าคลองวัว

  2. ศูนย์เรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กลุ่มบ้านพะเนิน

  3. ธนาคารปูม้าและแพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย

  4. ธนาคารปูม้าหาดเจ้าสำราญ-แหลมผักเบี้ย

5.ธนาคารสัตว์น้ำคลองบ้านบางกุฬา 

  1. ธนาคารปูม้าคลองหัวตาล

  2. ธนาคารปูม้าบางซอง

  3. ธนาคารปูม้าบ้านคลองเทียน

หลังจากนั้น คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้นำชุมชมและสมาชอกในชุมชน คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 5,000 ตัว ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ปูม้าจาก ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี  

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี