มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

       วันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอผลการดำเนินงานและแนวทางการบริหารงาน ในการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์  อาลัย รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์การวิจัย นวัตกรรม นโยบายและแผน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  สุริยวงค์ รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการอาจารย์ ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล  รองอธิการบดีด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดหารายได้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษและการประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร  เข็มเงิน รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร 

อาจารย์วัชระ เย็นเปรม ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนาภาษา 

อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนานักศึกษาและการสื่อสารองค์กร 

อาจารย์เฉลิม แก้วเกาะ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอึตสาหกรรม  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการแทน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  

ตลอดจนผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก สถาบัน ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและแนวทางการบริหารงานตามบทบาทพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

  1. 1. การสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ

  2. 2. การผลิตบัณฑิต

  3. 3. การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู

  4. 4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

  5. 5. การพัฒนาท้องถิ่น

  6. 6. การพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวถึงการจัดประชุมในครั้งนี้ว่า “เพื่อชี้แจงนำเสนอนโยบายของผู้บริหาร สร้างความเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินการของฝ่ายต่าง ๆ ต่อบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานในทิศทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด ปฏิบัติตามแผนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาสาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแผนยุธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนการดำเนินงานทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายใต้การเป็นองค์กแห่งการเรียนรู้        

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี