มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงานการดำเนินงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ศึกษาดูงานการดำเนินงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

         วันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับอาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในด้านวิชาการ เช่น ระบบการจัดการศึกษา คลังหน่วยกิต การจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการให้บริการนักศึกษา  

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี