อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตผักอินทรีย์เชิงการค้า”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตผักอินทรีย์เชิงการค้า"

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตผักอินทรีย์เชิงการค้า”ให้กับกลุ่มคู่ค้าสินค้าเกษตร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดย อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และคณะ ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร และฟาร์มผักอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 

    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการผลิตผักอินทรีย์เชิงการค้า และสามารถนำเทคนิคในการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติในเชิงการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ การผลิตผักในโรงเรือน / การผลิตผักบนโต๊ะปลูก การจัดการหนอน แมลงศัตรูพืชในแปลงปลูก การทำสมุนไพรไล่แมลงและควบคุมโรคพืช และการศึกษาดูงานฟาร์มผักอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ฐานเรียนรู้แปลงผักยกโต๊ะ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรฯ มรภ.เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก และวิสาหกิจชุมชนบ้านปันยิ้ม 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี