คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแนวทางการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น “เกษตรอินทรีย์”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแนวทางการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น "เกษตรอินทรีย์"

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

      สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย แนวทางการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น หรือ non degree (เกษตรอินทรีย์) งานประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการสำนักงานคณบดี การบริหารจัดการฟาร์มสัตว์ทดลอง และการบริหารจัดการสมาร์ทฟาร์มและห้องปฏิบัติการด้านการเกษตร  

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี