มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด เตรียมขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด เตรียมขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่

         วันที่ 5 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร ประธานอนุกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการติดตามและวางแผนการพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด  

         สำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดในครั้งนี้ เป็นการวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่ที่เกี่ยวกับกับระบบสาธารณูปโภค ตอบสนองโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด ซึ่งโครงการส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำ แต่ขณะนี้พบว่า ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำที่จะใช้ในการดำเนินงาน หน่วยงานต่าง ๆ จึงได้ร่วมกันในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จนอกจากจะเกิดประโยชน์กับวิทยาเขตโป่งสลอดแล้ว ยังเกิดประโยชน์กับชาวบ้านในตำบลหนองกะปุและตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด ด้วย และหลังจากนี้จะมีการนำแผนจากการลงพื้นที่นำเสนอที่ประชุม ครม.สัญจร ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป 

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี