คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มรภ.เพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ผานกเค้า จ.เลย

คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มรภ.เพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ผานกเค้า จ.เลย

    วันที่ 4 เมษายน 2567 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณะกรรมการ อพ.สธ. ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย  

         โอกาสนี้คณะศึกษาดูงานได้รับฟังการผลการดำเนินงานของโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยอาจารย์ สำรวย มะลิถอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการสนองงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า 

       จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาฯ และห้องฐานข้อมูลพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง จังหวัดเพชรบุรี ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย มี อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ และคณะทำงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ และบรรยายการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี