ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมเวทีวิพากษ์ข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมเวทีวิพากษ์ข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร พร้อมด้วยนางภควัน จันทนเสวี ผู้อำนวยการกองกลาง นายณัฐพล อาบสีนาค รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา และนางสาวชลธิพา สุขดี นักบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษ เข้าร่วมเวทีวิพากษ์ข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันวิจัยประชากรปละสังคม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 3 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 เพื่อร่วมวิพากษ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายฯ และสนับสนุนการส่งเสริมให้มหาวิทาลัยเป็นฟันเฟืองสำคัญสำหรับสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี