สาขาวิชาพลศึกษาร่วมมือกับ สสส. จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาและชุมชน ภูมิภาคตะวันตก

สาขาวิชาพลศึกษาร่วมมือกับ สสส. จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาและชุมชน ภูมิภาคตะวันตก

             วันที่ 10 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาพลศึกษา นำโดยอาจารย์ ดร.คมชนัญ โวหาร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส. ภูมิภาคตะวันตก จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาและชุมชน ภูมิภาคตะวันตก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้จัดการโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสาระกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมวิพากษ์กิจกรรม 

            ในปีงบประมาณ 2567 สสส. ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาและชุมชน โดยมีสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภูมิภาคตะวันตก เป็นเครือข่ายในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567 

         การประชุมถอดบทเรียนครั้งนี้หน่วยงานและเครือข่ายที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ได้ร่วมกันนำเสนอผลการจัดกิจกรรม ปัญหาข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการจัดกิจกรรม และได้ร่วมกันถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานเพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพในอนาคต 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี