ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565


            ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 59 มาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2550 ข้อ 15 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้ปริญยากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 จึงกำหนดรายละเอียดประกอบการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

          ประกาศฯ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

          ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์