คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ทางคลินิก สำหรับอาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก ปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ทางคลินิก สำหรับอาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก ปีการศึกษา 2566

         วันที่ 18 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ทางคลินิก สำหรับอาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก ปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม ให้แก่พยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกผ่านการประชุมออนไลน์ 

        สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงให้พยาบาลพี่เลี้ยงได้ทำความเข้าใจในหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังข้อมูลจากพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งนอกจากการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกยังเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเป็นตัวแบบที่ดีในการหล่อหลอมคุณลักษณะของการเป็นพยาบาลที่มีคุณภาพ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติการในวิชาชีพพยาบาล ส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       โดยมีพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ได้แก่ โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลหัวหิน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลชะอำ โรงพยาบาลท่ายาง โรงพยาบาลบ้านแหลม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นมะม่วง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขนาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนยาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวุ้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเจ้าสำราญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอพลือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองชุมแสง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโรง เพื่อประโยชน์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะการให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับข้อมูลจากพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกเพื่อปรับปรุงการจัดการศึกษาพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี