สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำบุคลากรเข้าร่วมโครงการสำนักงาน 5 ส พัฒนาสู่สํานักงานสีเขียว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำบุคลากรเข้าร่วมโครงการสำนักงาน 5 ส พัฒนาสู่สํานักงานสีเขียว

       อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสำนักงาน 5 ส ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมบรรณราช ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม 

      สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพัฒนาสู่สํานักงานสีเขียว (Green Office) จึงกำหนดให้ กิจกรรม 5 ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย เป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างความเป็นระเบียบ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานให้มีสุขภาพกาย และจิตใจที่ดี เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน พร้อมกับเพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืน  

      โดยมีการอบรมในเรื่องหลักการและแนวทางการดำเนินกิจกรรม 5 ส. เบื้องต้น และกิจกรรม Workshop การประเมิน 5. โดยอาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก และอาจารย์ ดร.สุภารัตน์ ค้างสันเทียะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี