อธิการบดีนำทีมผู้บริหารเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมรดน้ำขอพรคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

อธิการบดีนำทีมผู้บริหารเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมรดน้ำขอพร
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

              พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนเมษายน 2567โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
             ในที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด ด้วยการประสานความร่วมมือกับสำนักชลประทานเพชรบุรี ในการพัฒนาแหล่งน้ำ 4 แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัย อ่างเก็บน้ำหุบผางู สระเก็บน้ำหลังอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัย และแก้มลิงท้ายอ่างเก็บน้ำหุบผางู ซึ่งหากดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 1,090,000 ลบ.ม. ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จนอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อวิทยาเขตโป่งสลอดแล้ว ยังเกิดประโยชน์กับชาวบ้านในตำบลหนองกะปุและตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด รวมพื้นที่ 2,5000 ไร่
โอกาสนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากร ร่วมรดน้ำขอพรคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย 2567

 

#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี