ประกาศรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประกาศรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
สมัครและชำระเงิน ได้ตั้งแต่ 19 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567

โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนี้
– นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1,300 บาท
– บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1,800 บาท
– บุคคลภายนอก 2,300 บาท
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจะประกาศจากผู้ที่ชำระเงินและแนบหลักฐานการโอนมาในระบบ CEFR เรียบร้อยแล้วเท่านั้น http://cefr.pbru.ac.th/
     กรณีที่จำนวนผู้สมัครสอบ (นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) ไม่ถึง 30 คน ในแต่ละรอบ ให้สอบในรอบถัดไปและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
    กรุณาอ่านข้อบังคับในการเข้าสอบพร้อมนำหลักฐานยืนยันตัวตนมาแสดงในวันสอบ หากหลักฐานไม่ครบหรือไม่สมบูรณ์ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี

เอกสารยืนยันตัวตนมีดังนี้
–  บัตรประชาชนตัวจริง (ภาพถ่ายชัดเจน ไม่หมดอายุหรือชำรุด)
–  บัตรแสดงสถานะ **กรณีเป็นนักศึกษา หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (ภาพถ่ายชัดเจน ไม่หมดอายุหรือชำรุด)
–  ผู้เข้าสอบที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อความบกพร่องทางร่างกายไม่ว่าชนิดใดก็ตามทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวรในระกว่างการสอบ เช่น การเข้าเฝือก ผ้าพันแผลตามร่างกาย การผ่าตัดใส่เหล็ก เป็นต้น จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ตัวจริงที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมคลินิก) โดยระบุรายละเอียดความจำเป็นที่ผู้สอบต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ชนิดนั้นๆ ในระหว่างการสอบ มิเช่นนั้นจะ
ไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
หมายเหตุ : ในการสมัครขอให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน หากข้อมูลของผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ Center for Professional Assessment (Thailand) กำหนด ศูนย์พัฒนาภาษาขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
________________________
   หากยังไม่มี Account
ให้ท่านลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR ที่เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาภาษา http://cefr.pbru.ac.th/
โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานเพิ่มเติมได้ที่  https://op.pbru.ac.th/lc/index.php/cefr