กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 17

กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 17

             อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายชูเกียรติ เพชรไพบูรณ์กุล นักวิชาการศึกษา นายสรสิทธิ์ ใจทน และนายบารมี บุญมาก ผู้แทนผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 17 “สมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่การสัมผัสวิถีสร้างสรรค์ Soft Power ของชุมชน” ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม
            การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสมาพันธ์นักศึกมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2566 และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมของสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในปีต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิต และ Soft Power ของชุมชน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน และวางแผนอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์

 

 

#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี