เตรียมความพร้อม “สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล” เรียนจบได้ภายใน 3 ปี

เตรียมความพร้อม “สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล” เรียนจบได้ภายใน 3 ปี

          วันที่ 23 เมษายน 2567 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย กรรมการและเลขานุการหลักสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา ร่วมดำเนินการประชุมปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ณ ห้องประชุม 1832 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
         โดยการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาใหม่ภายใต้ “นิเทศศาสตร์ดิจิทัล” หลักสูตรนี้จะทำให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้เร็วขึ้น จาก 4 ปีเหลือเพียง 3 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF) และเพื่อให้การการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
        โดยการประชุมปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว และรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ พร้อมกับศิษย์เก่าของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ร่วมให้คำแนะนำในการปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะกรรมการเห็นชอบภายใต้ชื่อใหม่ว่า “สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล” เนื่องจากมีความทันสมัย และตอบรับกับบริบทของนิเทศศาสตร์ในยุคปัจจุบัน

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี