ประชุมปรับหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ให้จบเร็วขึ้น

เตรียมความพร้อม “สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล” เรียนจบได้ภายใน 3 ปี

            วันที่ 22 เมษายน 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐประภา นุ่มเมือง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และคณาจารย์ประจำสาขา ร่วมดำเนินการประชุมปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ณ ห้องประชุม 1832 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดยการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์การเรียนรู้ โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและแผนการเรียน หลักสูตรนี้ส่งผลให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้เร็วขึ้น จาก 4 ปีเหลือเพียง 3 ปี
           ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF) และเพื่อให้การการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี