คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

          วันที่ 23 เมษายน 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร เนื่องในกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ สะท้อนลักษณะของความเป็นไทยได้ชัดเจน และเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีกันให้แน่นแฟ้นเพิ่มมากขึ้น

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี