มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ “การทำปุ๋ยหมักเพื่อการเกษตร ให้กับสมาชิกในโครงการหนองพลับ-กลัดหลวง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้
“การทำปุ๋ยหมักเพื่อการเกษตร ให้กับสมาชิกในโครงการหนองพลับ-กลัดหลวง”

       

            วันที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมและลานข้างสหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง จำกัด ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำปุ๋ยหมักเพื่อการเกษตรให้กับสมาชิกในโครงการหนองพลับ-กลัดหลวง” เพื่อให้กลุ่มสมาชิกในโครงการฯ สามารถทำปุ๋ยหมักจากวัสดุทางการเกษตรของท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มสมาชิกในโครงการฯ เกิดการสร้างสัมมาชีพให้กับชุมชน และสามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมที่มีการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี