มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับธนาคารออนสิน พิจารณาโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับธนาคารออนสิน
พิจารณาโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567

       

      วันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน นำโดยคุณวิลานี แซ่แต้ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และองค์กรชุมชน คณาจารย์และนักศึกษา ที่เข้าร่วมพิจารณาโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 256 

      อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยการจัดการ กล่าวว่า “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2567 เป็นโครงการภายใต้หลักการใหญ่ที่สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยร่วมมือกับธนาคารออมสิน เพื่อให้นักศึกษานําความรู้สมัยใหม่ไปผนวกกับภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ทําให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านการเงิน และด้านการจัดสวัสดิการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน  

       โดยในปีนี้ มีนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ทีม ด้วยการลงพื้นที่ชุมชน ทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเข้าไปส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพของกลุ่มองค์กร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP หรือกลุ่มอาชีพในชุมชนให้สามารถเข้าสู่ตลาดการค้าได้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มองค์กรชุมชน สถาบันการศึกษาและธนาคารออมสิน ในการทํางานร่วมกันกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ทํางานเป็นทีม ส่งเสริมต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการสร้างความมั่นคงของรากฐานสังคมจากพื้นฐานความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ 

       สำหรับการนำเสนอผลการดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอต่อคณะกรรมการจากธนาคารออมสิน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะก่อนที่จะนำไปพัฒนาและนำเสนอในรอบต่อไป 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี