ประกาศ กำหนดการเปิด-ปิด การลงทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียม ภาคนอกเวลาปกติ ๓/๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษานอกเวลาปกติ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๖