คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลฯ Module 3

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลฯ Module 3

“การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การดำเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่าง ๆ ”

          คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลฯ Module 3 “การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การดำเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่าง ๆ ” ภายใต้โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2567
          การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งกิจกรรมหลักเน้นการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ การเรียนรู้เรื่องการควบคุมการเงินและธุรกิจ โดยอาจารย์มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล และการดำเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่าง ๆ โดยอาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย และ อาจารย์พิชาภพ บุญเลิศ
สำหรับหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลจะมีการจัดกิจกรรมการอบรมทั้งหมด 5 Module โดยผู้ผ่านการอบรมครบทุก Module จะได้รับเกียรติบัตรและสามารถนำเครดิตจากการอบรมไปเทียบหน่วยกิตรายวิชาผู้ประกอบการดิจิทัลของคณะวิทยาการจัดการได้เมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี