มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี
โดยกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 15
และจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day

                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี โดยกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 15 และจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day อาคารสุเมธตันติเวชกุลและพื้นที่โดยรอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม นี้
นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวานและองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้งที่สนับสนุนบุคลากรและรถบรรทุกน้ำเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย   

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี