หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายคอร์สระยะสั้น ส่งเสริมผู้สูงอายุสู่การขายตลาดออนไลน์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายคอร์สระยะสั้น
ส่งเสริมผู้สูงอายุสู่การขายตลาดออนไลน์

                  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมพระนครคีรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้สูงอายุและผู้สนใจเข้าร่วม
                โดยมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต อาจารย์ ดร.ภัทรวรดา วิไลลอย และอาจารย์พิชาภพ บุญเลิศ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติตลอดการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุด้านการทำตลาดออนไลน์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี