มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมความพร้อมรับการประชุม ครม.สัญจร 13 – 14 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมความพร้อมรับการประชุม ครม.สัญจร
ระหว่าง วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2567

                วันที่ 29 เมษายน 2567 ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี ในเรื่องการเตรียมความพร้อมการประชุม ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เผยว่า “นับเป็นโอกาสดีของชาวจังหวัดเพชรบุรี ที่คณะรัฐมนตรีได้เลือกให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นสถานที่ในการจัดประชุม ครม.สัญจร เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในทุกภาคส่วนของจังหวัด และในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นับว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นสถานที่การจัดประชุม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีความยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนการจัดประชุม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาคาร สถานที่ ระบบการสื่อสาร ตลอดจนการรักษาความปลอดภัย และจากการที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “ภายในปี 2570 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาการสุขภาพ ภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ด้วยการบูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” และยังมีโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี เป็นสถานที่ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเชฟมืออาชีพและอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ทำผลงานวิจัยด้านอาหาร เกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่อาหารต้นน้ำ อาหารกลางน้ำและอาหารปลายน้ำ ด้วยการนำวัตถุดิบจากเมืองเพชรมารังสรรค์เป็นเมนูซิกเนอร์เจอร์ เช่น แกงคั่วหัวตาล เป็นต้น”
                จึงขอเชิญชวนชาวเพชรบุรีทุกท่านร่วมให้การต้อนรับทุกภาคส่วนและร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในโอกาสที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นสถานที่ในการประชุม ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2567

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี