สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย PUBHTML5 เพื่อการประชาสัมพันธ์”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง "การสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย PUBHTML5 เพื่อการประชาสัมพันธ์"

              ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย PUBHTML5 เพื่อการประชาสัมพันธ์” ให้แก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สื่อแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ สื่อแนะนำงานบริการ เพื่อพัฒนาการให้บริการเชิงรุกที่สามารถเข้าถึงผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวแขนภา ทองตัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี