มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเป็นนักธุรกิจอาหารคลีนริมทางเพื่อดูแลสุขภาพ”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การเป็นนักธุรกิจอาหารคลีนริมทางเพื่อดูแลสุขภาพ”

          คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเป็นนักธุรกิจอาหารคลีนริมทางเพื่อดูแลสุขภาพ” ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการ ภายใต้โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต(Upskill/Reskill) ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม
          โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะอาหารไทยโบราณ อาหารไทยปัจจุบันและอาหารท้องถิ่นเมืองเพชร เครื่องปรุง เครื่องเทศ เครื่องเคียงและของแนม เทคนิคการประกอบอาหาร การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร การแกะสลัก การจัดสำรับและจัดเสิร์ฟให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย ตลอดจนมารยาทในการรับประทาน
          โดยมีอาจารย์ณปภา หอมหวล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์นราธร สัตย์ซื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี น้อยสำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา อาจารย์ ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์ อาจารย์ ดร.พรอริยา ฉิรินัง และอาจารย์ ดร.จินตนา สังโสภา ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี