มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนวัตกรของผู้บริหารสถานศึกษา”

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูนำผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนวัตกรของผู้บริหารสถานศึกษา”

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนวัตกรของผู้บริหารสถานศึกษา” ที่ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา 4 จังหวัด เข้าร่วม
            รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ เผยว่า “ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ที่เป็นหน่วยการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ โดยใช้รูปแบบที่เรียกว่า Professional Teacher Rajabhat Model (PTRU Model) ภายใต้โครงการหลัก “พัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีความ เป็นนักนวัตกรทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถนะของครูพี่เลี้ยง ศิษย์เก่าและนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้มีความเป็นนักนวัตกรทางการศึกษา และมีลักษณะของ Strong Teacher”
           สำหรับการอบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนวัตกรของผู้บริหารสถานศึกษา” เป็นการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาตามประเด็นท้าทายของสถานศึกษา การออกแบบนวัตกรรม การออกแบบเครื่องมือประเมินนวัตกรรมและการเขียนรายงานการใช้นวัตกรรม

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี