คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรม “พัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองโสนและยกระดับเศรษฐกิจ ฐานรากครบวงจรสู่การต่อยอดเชิงพานิชย์” (ครั้งที่ 2)

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
จัดกิจกรรม "พัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองโสนและยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากครบวงจรสู่การต่อยอดเชิงพานิชย์" (ครั้งที่ 2)

        วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการ จัดกิจกรรม “พัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองโสนและยกระดับเศรษฐกิจ ฐานรากครบวงจรสู่การต่อยอดเชิงพานิชย์” (ครั้งที่ 2) ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยมีนายยุทธนา เมืองเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เป็นประธานเปิดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี