นักศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

นักศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

            วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 กองพัฒนานักศึกษา นำโดยนางสาวพัชรินทร์ ย้อมสี นักบริหารงานทั่วไป นำนักศึกษา จำนวน 3 ราย เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม 18A อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
          สำหรับทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นทุนสำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นผู้มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี และศึกษาอยู่ในสาขาที่เป็นความต้องการหรือสาขาวิชาขาดแคลนของพื้นที่ โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนจากมหาวิทยาลัยและได้รับค่าครองชีพจากทางกองทุนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี