คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัล Module 4 เน้นทักษะธุรกิจยุคใหม่

คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัล Module 4 เน้นทักษะธุรกิจยุคใหม่

      วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัล Module 4 “การเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล การแก้ปัญหา การตัดสินใจและการมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร” ภายใต้โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
     การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับ การอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล และการพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์กรยุคใหม่ โดยมีอาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย อาจารย์มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล อาจารย์พิชาภพ บุญเลิศ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฤทธิ์มาก ทำหน้าที่เป็นวิทยากรผ่านบรรยายและการฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา โดยแบ่งกิจกรรมหลักออกเป็น 2 กิจกรรม ๆ ที่ 1 การเริ่มต้นธุรกิจ การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล และกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาวิสัยทัศน์ในธุรกิจดิจิทัล
สำหรับหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลจะมีการจัดทั้งหมด 5 Module โดยผู้ผ่านการอบรมครบทุก Moduleจะได้รับเกียรติบัตรและสามารถนำเครดิตจากการอบรมไปเทียบเคียงหน่วยกิตรายวิชาผู้ประกอบการดิจิทัลของคณะวิทยาการจัดการได้เมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี