บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมแนวทางการบูรณาการความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมแนวทางการบูรณาการความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวยุวดี แสงส่งกลิ่น นักบริหารงานทั่วไปชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา และผู้แทนนักศึกษาจำนวน 3 ราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดกลไก แนวทางการบูรณาการความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท
          ในการประชุมได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรีตามบริบทและความต้องการของพื้นที่และการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษาตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และได้มีการอภิปรายใน 3 หัวข้อ ได้แก่ การกำหนดกลไก แนวทางการบูรณาการความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ (จังหวัดเพชรบุรี) ตามกฎหมายการศึกษาและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัดเพชรบุรี และการจัดทำกฎหมายเพื่อการบูรณาการความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี