สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำครู ตชด.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำครู ตชด.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ (การใช้นวัตกรรมจัดทำสื่อการเรียนการสอนของครู ตชด.ในยุค Next Normal) ที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะและชีวิต อาคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงาน
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี น้อยสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจในการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมถึงสืบสานและส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550 โดยมีโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 11 โรงเรียน ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นหน่วยงานสนองงานโครงการตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
          พันตำรวจโทคำนึง สงสม ครู สบ3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 เผยว่า “ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนตามแนวชายแดน เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 เกิดจากกลไกความร่วมมือในผนึกกำลัง การสนับสนุน การสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในลักษณะร่วมกันพัฒนา เกิดจากนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยความรู้ที่ได้รับผู้เข้ารับการอบรมจะนำไปพัฒนาและต่อยอดเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนตามแนวชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
         การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายภาพรวม “นโยบาย เรียนดี มีความสุขสู่การขับเคลื่อนในระดับสถานศึกษา” อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT และ O-NET เพื่อพัฒนาเติมความพร้อมผู้เรียนและครูมุ่งสู่คุณภาพการศึกษาระดับชาติ” “การจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT และ O-NET ประจำปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” และ “การออกแบบนวัตกรรมจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู ตชด. เพื่อมุ่งสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)”

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการผลิตบัณฑิต