มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเดินหน้าแผนพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา สู่การจัดทำแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเดินหน้าแผนพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา
สู่การจัดทำแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568” ที่กองนโยบายและแผนได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2567 ณ The Regent Cha Am Beach Resort โดยมีคุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภายใต้แผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2568 ให้สอดคล้องกับแผนงานพื้นฐาน และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดทำแผนงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2567 ตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้กำหนดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 10 โครงการ เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ โครงการชุมชนดิจิตอล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และโครงการตามบริบท เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแต่ละยุทธศาสตร์”
             การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการถ่ายทอดทักษะและความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม เช่น กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมสำรวนความเข้าใจโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นโดยเทคนิคการสำรวจออนไลน์ การสร้างความเข้าใจการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื่อจัดทำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการแบ่งกลุ่มอภิปรายแผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น
สำหรับผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ปี 2562-2566 ในพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 2 จังหวัด ได้ดำเนินโครงการทั้งสิ้น 7 โครงการ เกิดชุมชนต้นแบบ 20 ชุมชน ได้ผลงานวิจัยในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 17 เรื่อง เกิดศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดละ 3 ศูนย์เรียนรู้ เกิดโรงเรียนต้นแบบด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและเศรษฐกิจพอเพียง บัณฑิตครูสอบบรรจุได้เพิ่มมากขึ้น ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี